PRIVACYVERKLARING


KONINKLIJKE OUD-LEERLINGENBOND (KOLB)
SINT – JOZEFSINSTITUUT,     GERAARDSBERGEN

 

  1. ALGEMEEN

De Koninklijke Oud-leerlingenbond (KOLB) hecht heel veel waarde aan je privacy en de bescherming van je persoonsgegevens.

In deze privacyverklaring geven we heldere en transparante informatie over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. De KOLB doet er alles aan om de privacy te waarborgen en gaat daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.
De KOLB houdt zich aan de toepasselijke wet- en regelgeving, de zogenaamde Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), in het Engels vermeld als General Data Protection Regulation (GDPR).

  1. VAN WIE WORDEN DE PERSOONSGEGEVENS OPGESLAGEN, WELKE GEGEVENS EN WAARVOOR?

De KOLB registreert de persoonsgegevens van de leerlingen afgestudeerd aan het Sint-Jozefsinstituut Geraardsbergen alsook van sympathisanten en voor laatstgenoemden op hun uitdrukkelijk verzoek.

Het betreft:
– identificatiegegevens: aanspreking, naam, voornaam, adres, telefoon of gsm nummer, e-mail           adres, geboortedatum
– promotiejaar en  afstudeerrichting
– al dan niet contactpersoon voor hun afstudeerrichting van hun promotiejaar
– al dan niet lid en het betaald lidgeld
– al dan niet overleden

De KOLB verzamelt en gebruikt persoonsgegevens enkel voor de doeleinden:

  • de organisatie van de oud -leerlingendag en de promotie van door de KOLB ingerichte evenementen.
  • bestaande en toekomstige beeldopnames (foto’s, video) van de KOLB-activiteiten en dit uitsluitend voor de doeleinden van de KOLB.
  • de promotie van het Sint-Jozefsinstituut en voor door haar ingerichte evenementen.

Lidmaatschap of deelname aan de activiteiten/evenementen van de KOLB impliceert de aanvaarding van onze privacyverklaring.

  1. TOEGANG TOT DE PERSOONSGEGEVENS

Alleen de KOLB-bestuursleden die persoonsgegevens nodig hebben voor hun functie en uitoefening van hun taken hebben toegang tot de persoonsgegevens.

  1. VERSTREKKING AAN DERDEN

De KOLB geeft nooit persoonsgegevens door aan andere partijen behalve:

– aan de drukker van het KOLB Bulletin (ledenblad): naam en adresgegevens van de personen             die in het betrokken jaar hun lidgeld betaalden zodat het ledenblad kan toegestuurd worden.

– aan de contactpersonen en jubilarissen: naam, adresgegevens, telefoonnummers en e-mail

adres van de afgestudeerden van hun promotiejaar en dit voor de uitnodiging tot de oud-    leerlingen dag.

Met deze partijen maakt de KOLB vooraf de nodige schriftelijke afspraken om de beveiliging van de persoonsgegevens te waarborgenen te respecteren.

  1. BEVEILIGING

De KOLB heeft de passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoons-gegevens te beschermen tegen o.m. onrechtmatige verwerking, ongeautoriseerde toegang, gebruik, verlies of openbaarmaking.

Deze technologieën en maatregelen kunnen – indien nodig – op geregelde tijdstippen bijgewerkt worden.

  1. RECHTEN ALS VERBRUIKER

De KOLB hecht veel belang aan de bescherming van de persoonsgegevens.

Bij het gebruik ervan houdt de KOLB rekening met volgende 7 rechten:

– recht van inzage

– recht op verbetering

– recht op gegevenswisseling

– recht op overdraagbaarheid van gegevens

– recht op beperking van de verwerking

– recht op het intrekken van toestemming

– recht van bezwaar

Om deze rechten uit te oefenen kan de KOLB als volgt gecontacteerd worden:

– per e-mail: contact@kolb-karmelieten.be

– per brief: secretariaat KOLB Wilderstraat 31 te 1570 Galmaarden

7. BEWAARTERMIJN

De KOLB verbindt zich ertoe de persoonsgegevens niet langer te bewaren dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

 KLACHTEN

Eventuele klachten kunnen gemeld worden aan:

– secretariaat KOLB (zie gegevens onderaan art. 6)

– de toezichthoudende autoriteit op het gebied van de privacy commissie

De Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35
1000 Brussel
www. gegevensbeschermingsautoriteit.be

  1. WIJZIGINGEN AAN DEZE PRIVACYVERKLARING

De KOLB van het Sint-Jozefsinstituut, Geraardsbergen kan deze privacyverklaring steeds wijzigen.

De laatste wijziging gebeurde op 4 april 2020.